لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی سایت نازک بین ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره

95/11/23
7:46 ع

ترامپپس از سخنرانی دیروز (95/11/19) مقام معظم رهبری درباره سیاستهای اوباما و ترامپ، BBC در تحلیلی درباره این صحبتها گفت که موضع ایشان نرمتر از حد تصور بوده است و دلیل آن را غیرقابل پیش بینی بودن رفتار ترامپ و یا جدی گرفتن اخطارهایش از سوی رهبری معرفی کرد، در صورتی که اصل مسئله چیز دیگری است.

مقام معظم رهبری از ابتدای دولت یازدهم نه تنها درباره مسئله مذاکره با آمریکا و برجام، بلکه در بسیاری از مواضع دیگر به نحوی عمل کردند که معتقدان به تعامل با شیطان، مشکلات و ناکامی های خود را متوجه مقام معظم رهبری و ادبیاتشان ننمایند تا حدی که بعضاً روحانی تنها یکی دو روز پس از برخی موضع گیری های انقلابی مقام معظم رهبری درباره آمریکا، برخی ادبیاتها را هزینه کردن از جیب مردم معرفی کرده بود.

به منظور ممانعت از بهانه جویی برخی حامیان تعامل با آمریکا، مقام معظم رهبری در این مدت، مشی شان را روشنگری درباره چهره پلید آمریکا انتخاب کردند تا آن 50/7% مردمی که به چاره ساز بودن تعامل و تنازل در برابر آمریکا رأی داده بودند، خودشان نتیجه این روش را مشاهده و قضاوت کنند.

مقام معظم رهبری با وجود بدبینی کامل به تعامل با آمریکا و علی رغم این که حتی در امضای مشروط برجام نیز پیش بینی کردند که این توافق به عبرتی تاریخی برای مردم تبدیل میشود ولی مانع تجربه اندوزی ملت ایران نشدند و امروز که ترامپ چهره عریان آمریکا را به خوبی و بهتر از همیشه عیان میکند از وی تشکری معنادار میکنند چرا که زحمات ایشان و جریان بصیر و انقلابی را بسیار کم میکنند.

البته مقام معظم رهبری در همان سخنرانی ضمن انتقاد شدید به سیاستهای اوباما و ترامپ در دشمنی با ایران، میگویند که نه از اوباما تشکر میکنند و نه از ترامپ میترسند و از مردم خواستند که جواب آمریکا را خودشان در 22 بهمن بدهند چرا که کسی در برابر جوابی که مردم به آمریکا میدهند نمیتواند بهانه بگیرد و بگوید رهبری از جیب مردم هزینه کرده است و اساساً آمریکا وقتی نمیتواند غلطی کند که مردم با انقلابند!


nazokbin

95/4/11
12:42 ع

666

باتوجه به شبهاتی که درباره شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا مطرح می کنند به چند نکته در این خصوص اشاره می کنم:

هنوز هیچ تغییری از اصلاح آمریکا و دست برداشتن وی از خباثت هایش در قبال ایران و سایر ملت های مستضعف دنیا وجود ندارد و آنان که طوری صحبت می کنند که انگار شرایط امروز با شرایط حیات حضرت امام (ره) متفاوت است، هیچ دلیل و مدرکی برای این ادعای خویش ندارند، ایشان کافیست نگاهی به خباثت ها و نقش آفرینی های الان آمریکا در یمن، سوریه، عراق، افغانستان، فلسطین و خود ایران داشته باشند.

مرگ بر آمریکا یک لعن است و لعن با سب و ناسزا بسیار متفاوت است، در قرآن حکیم و نهج البلاغه در موارد متعددی، دشمنان خدا و اسلام مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند و اساساً یکی از نمادهای تبری (از فروع دین)، همین لعن کردن به کافران و دشمنان خداست و این دلیلی محکم برای درستی شعار مرگ بر آمریکا است.

سال هاست که اهتزاز پرچم آمریکا در اکثر کشورهای مستضعف دنیا به نمادی از استثمار و سرقت اموال مادی و معنوی شان مبدل شده است و اگر آن پرچم را با پرچم دزدان دریایی مقایسه کنیم هیچ اجحافی جز به دزدان دریایی نکرده ایم. و بر اساس همین نگاه، آتش زدن چنین پرچمی را حق مسلم کشورهای مورد تجاوز، سرقت و دشمنی آمریکا و تمام ملت های آزاده جهان میدانیم.

پرچم کشورها نیز به مانند سرود ملی آنها با تغییر حکومت ها و به خواست حکومت ها تغییر می یابد و از این لحاظ بیش از این که نماد ملی یک کشور تلقی شود، نمادی از حکومت آن کشور است، کما این که هنوز برخی از جریانات معارض با انقلاب، از پرچم های دیگری به غیر از پرچم مقدس ایران که منقش به اسم الله و ذکر الله اکبر است، استفاده می کنند.

باوجود این که مردم آمریکا نمی توانند مدعی شوند در خیانتها، خباثتها و ظلمهایی که حکومت آمریکا بر جهانیان کرده است هیچ سهمی نداشته اند، لیکن همه مسئولان رسمی کشور بارها بیان کرده اند که به عرف معمول سیاسی، هدف شان در شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر حکومت آمریکا است و نه مردم آن کشور.


nazokbin

95/3/17
11:21 ص

دوستی با آمریکا

نزدىک به سه دهه از فوت امام خمىنى(ره) گذشته است و برخى از افراد به دلىل بغض قدىمى از امام و ىا خستگى از ادامه انقلاب، مى کوشند تا شخصىت و مشخصه هاى اصىل انقلابى حضرت امام را دچار تحرىف نماىند که اىن امر در سخنرانى مقام معظم رهبرى در 14 خرداد سال گذشته، به عنوان ىک خطر جدى معرفى شد و خود اىشان به تبىىن 7 وىژگى مهم شخصىت امام پرداختند که ىکى از اىن وىژگى ها «مخالفت صریح با جبهه ی قلدران بین المللی و مستکبران» بود که در همىن خصوص مقام معظم رهبرى فرمودند:
«امام با مستکبرین سر آشتی نداشت، واژه شیطان بزرگ برای آمریکا، یک ابداع عجیبی از سوی امام بود، وقتی شما یک دستگاهی را، شیطان دانستید، معلوم است که باید رفتار و احساسات شما، در مقابل او چگونه باشد، امام تا روز آخر نسبت به آمریکا، همین احساس را داشت و عنوان شىطان بزرگ را هم به کار مى برد.»
بازخوانى اىن وىژگى امام خمىنى از چند جهت بسىار مهم است:

  1. اىن وىژگى جزء نصوص متواتر شخصىتى امام خمىنى(ره) بود و همواره بر استکبارستىزى و بالاخص آمرىکا ستىزى تأکىد داشتند؛ امام خمىنى(ره) حتى قبل از انقلاب که عَلم مبارزه با استبداد را بلند کردند شاىد بىش از استبداد داخلى به استکبار خارجى و تحقىر ملت اىران از سوى اىشان اعتراض داشت، او هرگز نسبت به استکبار و به خصوص نماد آن، آمرىکا، لبخندى بر لب و محبتى بر چشم نىاورند بلکه همواره با غىظ و غضب از شىطان بزرگ نام بردند. غىرت دىنى و ملى امام هرگز اجازه نداد تا به دنبال تعامل با دشمن درجه ىک خدا و بشرىت باشد، امام خمىنى(ره) از ىک سو آمرىکا را شىطان بزرگ و از سوى دىگر برائت از وى را لازم و ضرورى مى دانست. با ىک جستجوى ساده در خصوص رابطه امام خمىنى با شعار مرگ بر آمرىکا متوجه می شویم که اىشان هم خودشان رسما از اىن شعار حماىت مى کردند و هم آن را وظىفه همه ىک مىلىارد مسلمان مى دانستند و هم منتقدان اىن شعار را تخطئه مى کردند و اىن دشمنى خود با آمرىکا را حتى در متن وصىت نامه شان هم فرىاد کردند و اىن امر نشان مى دهد که حقىقتاً مبارزه با مستکبران عالم و در صدر آن آمرىکا، تا آخر عمرشان از اصول مهم شخصىتى امام خمىنى بوده است.
  2. وقتى هجمه براى تحرىف ىک مشخصه شخصىتى حضرت امام خمىنى اىن قدر بالا باشد که برخى مدعى تغىىر نظر امام خمىنى(ره) درباره حذف اىن شعار آن هم در اواخر عمر شرىفشان گردند ىعنى اىن خصوصىت و حفظ آن از تحرىف، بسىار مهم مى شود. هر کسى که مدعی مخالفت امام خمىنى با شعار مرگ بر آمرىکا مى شود با چند سوال کلىدى روبه رو است:
    – مگر مىشود امام خمىنى حتى در وصىتش چند مرتبه، صراحتاً بر دشمنى اش با آمرىکا تأکىد کرده باشد ولى با تبرى از اىن دشمن مخالفت کرده باشد؟!
    – مگر مىشود در حالى که هرگز دشمنى آمرىکا در قبال ملت اىران و انقلاب کاسته نشده بود، همان امام خمىنى که بارها منتقدان شعار مرگ بر آمرىکا را به شدت تخطئه کرده بود، خواستار حذف شعار مرگ بر آمرىکا شود؟!
    – مگر مىشود پذىرفت کسانى چنىن خاطره مهمى را 30 سال در سىنه حبس کرده باشند و در اىن مدت همراه مردم و بعضا پىشتر از مردم شعار مرگ بر آمرىکا هم داده باشند بى آنکه از تعارض رفتارش با آخرىن نظر امام سخنى بگوىد و ىا ناراحتى وجدان پىدا  کند؟!
  3. و جنبه سومى که موجب جدى گرفتن وىژگى استکبارستىزى و آمرىکا ستىزى امام خمىنى مى شود اىن است که در تمام سال هاى پس از فوت امام خمىنى(ره)  از دشمنى هاى آمرىکا کاسته نشده است تا حدى که آمرىکا از تمام توانش اعم از تحرىم و ترور و تهدىد و … در دشمنى با انقلاب استفاده کرده است.
  4. با تمام اىن دشمنى هاى دنباله دار آمرىکا و استکبار علىه اىران، برخى در داخل کشور به هر روشى تلاش مى کنند تا چهره خبىث آمرىکا و ساىر مستکبران عالم را تطهىر و حتى بزک کنند تا حدى که اىشان را مودب و محق نشان مى دهند.

همه عوامل فوق نشان مى دهد که بحث استکبارستىزى و آمرىکا ستىزى هم در نص سىره امام خمىنى کاملا متواتر و غىر قابل انکار است و هم حفظ انقلاب بدون اىن وىژگى تقرىباً غىر ممکن است چرا که عقب نشىنى در برابر آمرىکا و باز کردن گارد در برابر او، موجب لطمات سنگىنى به کشور و انقلاب خواهد شد.


nazokbin

94/12/3
8:1 ص


photo_2016-02-18_01-18-21باتوجه به حمایت علنی آمریکا و انگلیس و شبکه های دولتی شان BBC و VOA از لیست هاشمی و شخص هاشمی، برای برخی افراد که این حمایت امری عجیب و مشکوک به نظر می رسد چند سؤال داریم:

چرا شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب نباید از هاشمی و لیست او دفاع کنند وقتی خود هاشمی هم از ماهواره و شبکه های ماهواره ای دفاع می کند و به مخالفان ماهواره توهین می کند؟!

چرا شبکه های دولتی آمریکا و انگلیس از لیست هاشمی و شخص هاشمی حمایت نکنند وقتی که او از اساس منکر موافقت امام با شعار مرگ بر آمریکا میشود؟!

چرا ضدانقلاب نباید از هاشمی و لیستش حمایت کند وقتی او هم مثل ایشان و بهتر از ایشان در پی تخریب و زدن شورای نگهبان و اعضای آن است؟!

چرا همه ضدانقلاب های داخلی و خارجی نباید از هاشمی و لیستش حمایت کنند وقتی او می خواهد ولایت فقیه را به یک عنصر مدیریت شده، تحت کنترل و فرمالیته تبدیل کند؟!

چرا آمریکا و انگلیس نباید از هاشمی حمایت کنند وقتی او هم مانند آنها، حکومت سوریه را قاتل مردم سوریه معرفی می کند و  اتهام استفاده از بمب های شیمیایی را به ایشان وارد می کند؟!

چرا لیست هاشمی مورد حمایت آمریکا و انگلیس نباشد وقتی که با هدف حذف حضرات جنتی، مصباح و یزدی که عمار وار و سلمان سان از حریم انقلاب و ولایت فقیه دفاع می کنند، تنظیم شده است؟!

چرا آمریکا و انگلیس و ضدانقلاب نباید از هاشمی و لیست او حمایت کنند وقتی که در فتنه88 نشان داد ظرفیت سرمایه گذاری بیشتر برای فتنه های بعدی و هجمه های دیگر به منافع ملی، انقلاب، قانون اساسی و ولایت فقیه را دارد؟!


nazokbin

94/11/23
4:4 ع


22bahmanاز این جهت که برخی منتظرند تا حتی حضور پرشمار مردم را هم کم شور نشان دهند چه رسد به این که، راهپیمایی فردا کم شمار هم باشد؟!

از این بابت که برخی منتظر بهانه هستند تا بگویند دیدید مردم دیگر با انقلاب و رهبر و آرمانهای امام همراه نیستند!

از این جهت که برخی دنبال تغییر آرمان های انقلاب هستند و به همین دلیل فردا مهمتر از حضور در راهپیمایی، سردادن شعارهای انقلابی اصیل است و نه شعارهای بی شعور و کم شور و تحریف شده!

آری! فردا ما ثابت می کنیم که آمریکا در نگاه ما علی رغم زحمات برخی بزک کاران، همچنان همان کریه المنظری است که سیرت زشتش را در یمن، عراق، سوریه و افغانستان و در حمایت از داعش، تروریسم و دشمنی علی الدوام با مردم ایران شاهدیم!

فردا ما ثابت خواهیم کرد که ذهن مان از دشمنی های آمریکا خالی نشده است و ما مثل برخی اهل نسیان و خستگی نیستیم، ما فردا فریاد خواهیم کرد که ملتِ برجاییم و نه برده برجام!

ما فردا نشان می دهیم که کسی نمی تواند آرمان های اصیل انقلاب مثل استکبارستیزی، انقلابی گری، استقلال و روحیه جهاد و مقاومت را با عباراتی مثل ماجراجویی، افراطی گری، تعامل، خشونت طلبی و … از ذهن مان بزداید، ما فردا دوباره مرگ بر آمریکا خواهیم گفت، بانگ استقلال آزادی جمهوری اسلامی سرخواهیم داد و آمادگی مان را برای فرمانبرداری از نظام و رهبری فریات خواهیم زد.


nazokbin

94/8/30
7:47 ص

بعد از سخنرانی انقلابی سردار مهندس سعید قاسمی در مراسم سومین روز خاکسپاری شهید سید اسماعیل سیرت نیا و انتقاداتی که بابت برخی رفتارهای مسؤولان کشوری و استانی انجام داد، برخی رسانه های اصلاح طلب و اعتدالی مقالات تندی را علیه این سردار انقلابی منتشر کردند که به نظرم آمد من هم مطلبی با رویکرد یک منتقد خطاب به ایشان تنظیم کنم، پیشاپیش بابت لحن این مطلب پوزش می طلبم.

saeed-ghasemiآقای سعید قاسمی ! سرداری که باش، با دشمنان این ملت جنگیده ای که جنگیده باش! بارها تا پای شهادت رفته ای که رفته باش! قرار نیست که شما از روشنفکران عافیت طلب بیشتر برای وطن دل بسوزانی! شهید آوینی برایت ویژه برنامه ساخته که ساخته باشد! ولی قرار نیست حالا که شهید نشدی در مراسم شهدا حاضر بشوی و از شهدا سخن بگویی! اصلاً شما شهادت در برابر داعش را بهتر درک میکنی یا آنان که شعارشان نه غزه نه لبنان بود؟! آقا سعید! شنیده ایم که در مراسم شهید سیرت نیا از این شهید سخن گفته ای ولی بدان که اگر چه این شهید همین اواخر برای نقد برجام دکتر الله کرم را به رشت آورد ولی او قبل از این که مدافع حرم باشد از مدافعان سرسخت برجام و سیاستهای دولت بود. اصلاً مگر در مراسم یادبودِ شهید، جای صحبت کردن از نفوذ و نقشه های ضدانقلاب است؟! مگر در مراسم شهید هم باید با عبارت نفوذ، بازی کرد؟! اصلاً مگر مراسم شهید جای این بود که استاندار را بابت عدم مشارکت در مراسم 13 آبان و استکبارستیزی مورد گلایه قرار دهی؟! مگر استاندار وظیفه داشت در جایگاه رسمی مراسم 13 آبان حاضر بشود؟! ایشان همین که وقت گذاشتند و در راهپیمایی ابتدایی مراسم شرکت کرده اند باید دستشان را هم بوسید! بالاخره همین که استاندار قدم رنجه کردند و چند قدم همراه مردمانی که شعارهای انحرافی والتقاطی مانند «مرگ برآمریکا» می دادند، حرکت کرده است خودش برگ زرینی در تمام مراسمات 13 آبان استان گیلان است. آقا سعید! از همه اینها که بگذریم این اشتباه آخرتان را کجای دلمان بگذاریم، اشتباهی که وقتی به یادم می آید، عرق شرم برپیشانیم می نشیند، شما متأسفانه از حیطه استاندار هم تجاوز کردید و به حیطه معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت هم ورود کردید، شما به چه حقی به این فردِ رشتی که به زحمت می توان از او یک جمله گیلکی تحویل گرفت، گفته اید “لوک خوش شانس”؟! اصلا گیریم که صدا و سیمایش مانند لوک زیبا، و بختش هم مانند او برشانس باشد ولی آیا اینها دلیل می شود که شما به حریم مقدس و مطهر و ممنوعه دولت ورود کنید؟! وقتی این توهینِ بسیار بسیار زشت و رکیک شما را به خاطر میاورم، به چند عبارت مؤدبانه ای که اعتدالیون در مورد امثال شما بکار برده اند ایمان میاورم، شما حقیقتاً یک افراطی، بی سواد، متوهم، ترسو، دین نشناس، بزدل، لرزان، رانتخوار تحریم، به جهنم رونده، بیکار، تعامل هراس، ماجراجو،‌متنقدِ فاسد، تازه به دوران رسیده، بی شناسنامه، هراسان، عصرحجری، هوچی باز، تازه انقلابی شده، جدیدالاسلام، حسود و عقب مانده هستید که مانند لبوفروشان و رانندگان تاکسی به معاون روحانی گفتید «لوک خوش شانس». اصلاً به شما چه ربطی دارد که بازار از پیش بینی های سخنگوی دولت اطاعت نمی کند و اجناس واقلام زبان نفهم، خودشان بدون هماهنگی با دولت بالا می روند؟! یا نقدینگی ها خودشان زیاد می شوند!!! شما را چه به انتقاد به معاون رئیس جمهور اعتدال؟! شما نهایتاً حق دارید به نانوا و خواروبارفروش سرکوچه تان بابت گرانی نان و ارزاق انتقاد دلسوزانه کنید نه به بخشدار، فرماندار، استاندار و زبانم لال معاون و باحفظ سمت سخنگوی دولت، جناب مستطاب حضرت نوبخت.

بگذریم! بعید میدانم شما که عمری را به افراطی گری گذرانده اید گوش تان به این حرف ها بدهکار باشد و بتوانید بردها و افتخارات تاریخی و عجیب ما و دوستان جدید، نجیب، مؤدب و باهوش ما را بپذیرید، فقط می توانم برای تان دعاکنم تا هرچه زودتر مثل شهید سیرت نیا شهید بشوید و خلقی را از شهادت خود مسرور نمایید.


nazokbin

94/8/25
10:31 ع

dastdoostiبا توجه به خطی که آقای هاشمی در پایان دادن به جریان آمریکاستیزی دنبال میکنند، آیاتی که در سایتشان منتشر میگردد نیز بعضاً در جهت تطهیر رفتارهای مذبذبانه در برابرآمریکا است که این بار از آیه 61 سوره انفال برای تطهیر دست دادن کری با ظریف و دوستی با آمریکا استفاده می نماید ولی اگر به آیات قبل و بعد این آیه توجه نشود در نتیجه گیری اشتباه صورت خواهد گرفت:
59- وَلَا یَحْسَبَنَّ ?لَّذِینَ کَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا یُعْجِزُونَ؛ آنها که راه کفررفتند، نپندارندکه پیشرفته اند،آنها هرگز ما را ناتوان نخواهندکرد!

60- وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ?سْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ وَمِن رِّبَاطِ ?لْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ اعَدُوَّ ?للَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ?للَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَىْءٍ فِى سَبِیلِ ?للَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ؛ هر نیرویی درتوان دارید، برای مقابله با آنها، آماده سازید! و اسبهای ورزیده، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمیشناسید و خدا آنها را میشناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید، بطورکامل به شما بازگردانده میشود، وبه شما ستم نخواهدشد!

61- وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَ?جْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى ?للَّهِ إِنَّهُ هُوَ ?لسَّمِیعُ ?لْعَلِیمُ؛ و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خدا توکّل کن، که او شنوا و داناست!

62- وَإِن یُرِیدُوا أَن یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ ?للَّهُ هُوَ ?لَّّذِى أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِ?لْمُؤْمِنِینَ؛ و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است؛ او همان کسی است که تو را، با یاری خود و مؤمنان، تقویت کرد.

63- وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ?لْأَرْضِ جَمِیعً?ا مَّا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَ?کِنَّ ?للَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛ و دلهای آنها را با هم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می‌کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی‌توانستی! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است!

64- یَ?أَیُّهَا ?لنَّبِىُّ حَسْبُکَ ?للَّهُ وَمَنِ ?تَّبَعَکَ مِنَ ?لْمُؤْمِنِینَ ؛ ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند، برای حمایت تو کافی است (؛ فقط بر آنها تکیه کن)!

65- یَ?أَیُّهَا ?لنَّبِىُّ حَرِّضِ ?لْمُؤْمِنِینَ عَلَى ?لْقِتَالِ ? إِن یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَ?بِرُونَ یَغْلِبُوا? مِا?ئَتَیْنِ ? وَإِن یَکُن مِّنکُم مِّا?ئَهٌ? یَغْلِبُو?ا? أَلْفً?ا مِّنَ ?لَّذِینَ کَفَرُوا? بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ? لَّا یَفْقَهُونَ ؛ ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می‌کنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند، پیروز می‌گردند؛ چرا که آنها گروهی هستند که نمی‌فهمند!

همانطوری که از آیات مشخص است، قبل و بعد از صدور مجوز برای صلح، آیات جهاد وجود دارد، جهادی که موجب تمایل دشمن به صلح شده است و صلحی که با فریبکاری دشمن دوباره به جهاد می انجامد و در همین مسیر نیز خداوند، خود را کافی میداند و پیامبر را به یاری خود و مؤمنین نوید می دهد، حال به راستی آیا آنچه که آقای هاشمی در حال ترویج آن است با این مجموعه آیات قابلیت انطباق دارد؟! مسلماً قرآن با دست درازکردن از عجز و ناتوانی در برابر دشمن مخالف است. معنی “نجح” تمایل پرنده در حال پرواز به یک سمت است و این تمایل یک تمایل حرفی نیست،‌ به معنی دست دراز کردن صرف هم نیست، بلکه به معنی تمایل عملی است، یعنی واقعا احساس کنید که دشمن دنبال صلح است نه این که در حالی که حتی آنی دست از تهدید و فشار و بدخواهی و بدعهدی برنداشته است، بگویید که دشمن دنبال صلح است، نگاه قرآن این نیست که استکبارستیزی را ماجراجویی معرفی کند، این آیات نمی فرماید که شما ابتدا دست برای صلح با دشمنان اسلام دراز کنید، بلکه میگوید اینقدر قوی باشید که از شما بهراسند و اگر آنها تمایل واقعی به صلح نشان دادند، آنگاه با آنها صلح کنید، ولی بازهم اگر دیدید از در فریب درآمدند به جهاد و مبارزه با ایشان با اتکا بر خدا و اکتفا به حمایت مؤمنان اکتفا کنید، این آیات می گوید که اصل بر مبارزه و مجاهدت و تکیه بر خدا و کمک مؤمنان است نه این که تعامل و دوستی با آمریکا به عنوان یک اصل و تنها کلید حل مشکلات معرفی گردد.


nazokbin

94/8/17
7:48 ص

 

hashemiهاشمی رفسنجانی (1394/8/10):
“اگر توانسته بودیم با افکار امام (ره) انقلاب را ادامه می‌دادیم، وضع ما بهتر بود، ولی الان با آگاهی مردم، نا امید نیستیم.”
این اظهارات کوتاه هاشمی از چند جنبه قابل بررسی است:

1- “اگر توانسته بودیم با افکار امام (ره) انقلاب را ادامه می دادیم” یعنی که به زعم جناب هاشمی ما از افکار امام فاصله داریم، البته این اظهارات از این بابت که دقیقاً ایشان نگفته اند منظورشان کدام تفکر امام بوده است جای تأمل دارد، ولی از آن جا که مهمترین انتقاد فعلی هاشمی بحث تعامل با آمریکا و کنارگذاشتن شعار “مرگ بر آمریکا” است، ما هم همان را ملاک قرار می دهیم ولی آیا آنچه در گفتار و رفتار و نوشتار حضرت امام خمینی (ره) تا آخرین روزهای حیاتش برای ما به یادگار مانده است چیزی جز استکبارستیزی و در صدر آن آمریکا ستیزی بوده است؟! آیا این جناب هاشمی نیست که از تفکر امام خمینی فاصله گرفته است؟!

2- “وضع ما بهتر بود” ، ولی آیا به راستی وضعیت ما الان بد است؟! آیا قدرت داخلی و خارجی ایران نسبت به زمان حیات حضرت امام خمینی (ره) کمتر شده است و یا روز به روز در حال ارتقا بوده ایم؟! آیا نفوذ ایران و تفکر انقلابی در کشورهای منطقه و حتی کشورهای دوردست تر هم اکنون قابل انکاراست؟! آیا حجم دشمنی هایی که علیه انقلاب صورت گرفته است کمتر از زمان حضرت امام (ره) بوده و یا با چند مرحله ارتقاء همراه بوده است؟! آیا این که تمام موفقیت های داخلی و خارجی ایران علی رغم انواع تحریم ها، ترورها، بدخواهی ها، هزینه های هنگفت برای شبیخون فرهنگی، فتنه 88 و … باسرعت شگفت انگیزی استمرار داشته است را می توان وضعیت بد تلقی نمود؟! این ادعای آقای هاشمی مرا یاد اعترافات مسعود بهنود انداخت که نتوانست قدرت مدیریت داخلی و خارجی مقام معظم رهبری را نستاید و از نفوذ بازوهای ایران در منطقه و جهان صحبت نکند.

3- “ولی الان با آگاهی مردم…” ، به راستی آیا مردم فقط این اواخر آگاه شده اند؟! لابد ایشان اعتقاد دارند که مردم در همین 2 ساله که به جناب روحانی رأی داده اند از ناآگاهی به آگاهی روی آورده اند!!! در هر صورت مردم چه در زمان حضرت امام خمینی (ره) و چه پس از آن آگاه و در صحنه بوده اند ولی گویا جناب هاشمی هر وقت که با رأی مطلوب خود مواجه نشده اند، مردم را متهم به ناآگاهی و بی سوادی، رقیب را متهم به افراطی گری، نظام را متهم به تقلب و دادگاه را متهم به پدرسوخته بازی کرده اند.

4- “ناامید نیستیم” یعنی راضی نیستیم ولی ناامید هم نیستیم که این یعنی جناب هاشمی در عین حال که وضعیت انقلاب را بعد از فوت حضرت امام (ره) خوب نمی دانند ولی به خاطر آگاه شدن مردم امیدوار شده اند تا خلاء امام پر شود!!! یعنی هاشمی امیدوار است خلاء امام با آگاه شدن مردم جبران شود که خود مقوله ای عجیب، قابل تأمل و حاکی از اندیشه های خطرناک شخص هاشمی است که ما را به یاد تهدیدهایی می اندازد که در خصوص فتنه 88 و تصویب برجام انجام داد.
نکته: بیان این جملات از سوی هاشمی آنهم دقیقاً بعد از موافقت مشروط رهبری با اجرای برجام مسئله ای قابل تحلیل است. به نظر می رسد جناب هاشمی توقع داشتند که مقام معظم رهبری، جامی را که به ایشان تعارف کردند را بدون قید و شرط سربکشند ولی گویا موافقت مشروط مقام معظم رهبری و ممنوعیت مذاکره با آمریکا (در سایر زمینه ها) برای جناب هاشمی گران تمام شده است. البته حکایت جام زهرهایی که به رهبری تعارف شد جدید نیست و یکبار در دوره اصلاحات علیه اسلامیت نظام و یک بار هم در زمان فتنه 88 علیه جمهوریت نظام رخ داد و ایشان با عنایت امام زمان (عج) و استفاده از سال های شاگردی در محضر امام خمینی و کوله باری از سالها تجارب در مسئولیت های رهبری، اجرایی و نظامی تاکنون توانسته اند انقلاب را از گردنه های سخت فتنه های داخلی و خارجی به سلامت و پویایی حرکت دهند، توانایی که حتی سرسخت ترین دشمنان ایشان نیز نتوانسته اند به قدرت و توان رهبری ایشان اعتراف نکنند.


nazokbin

مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
دسته بندی موضوعی
 
سیاسی ، دولت ، انتخابات ، سیاست خارجی ، احمدی نژاد ، سیاست داخلی ، فتنه ، اقتصاد ، حسن روحانی ، شبهه ، مذاکرات هسته ای ، مقام معظم رهبری ، هاشمی رفسنجانی ، صدا و سیما ، رسانه ، تورم ، فرهنگ ، هدفمندی یارانه ها ، مشایی ، تحریم ، اعتقادی ، اقتصاد مقاومتی ، انحراف ، رابطه ایران و آمریکا ، سبک زندگی ، برجام ، عدالت ، قوه قضاییه ، انقلابی ، اقتصادی ، تولید ، آمریکا ، مجلس ، علی لاریجانی ، بصیرت ، رابطه با آمریکا ، رشت ، گیلان ، مجلس و دولت ، ولایت مداری ، فرهنگی اجتماعی ، غرب ، استاد مصباح ، خانواده ، عفاف و حجاب ، روحانیت ، بهره وری ، انقلاب ، انتخابات 96 ، هاشمی ، مهدی هاشمی ، سران فتنه ، سعید جلیلی ، مذهبی ، بانک ، جبهه پایداری ، شورای نگهبان ، علی مطهری ، کارمند ، مسکن مهر ، انتخابات ریاست جمهوری ، اصلاح طلبان ، اجرای برجام ، تحلیل های اقتصادی ، سوریه ، ماهواره ، جواد ظریف ، امام خمینی (ره) ، انتقاد پذیری ، استقلال ، مدیریت و ایمنی ، فساد بزرگ اقتصادی ، سیاست ، طنز ، ولایت فقیه ، ظریف ، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ، هنر ، ارز ، استکبار ستیزی ، اسرائیل ، انتخابات مجلس ، بدعهدی آمریکا ، برنامه پایش ، جنگ نرم ، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ، انتخابات آزاد ، ایمنی ، نقض برجام ، سران قوا ، نرخ رشد جمعیت ، مذاکره کنندگان هسته ای ، جریان انحرافی ، توافق نهایی هسته ای ، تهاجم فرهنگی ، تحریف انقلاب ، بانک ، انتقاد ، مدیریت ، نرمش قهرمانانه ، سبک زندگی ، علامه مصباح ، سینما ، شبکه های اجتماعی ، مردم ، انقلابی گری ، اصولگرایی ، جمنا ، کارگر ، تحریف اسلام و انقلاب ، حجاب و عفاف ، اشتغال ، برجام 2 ، پسابرجام ، مسجد ، هنر و رسانه ، فوتبال ، قالیباف ، قانون اساسی ، مذاکرات هسته ای ، نفوذ ، فرهنگ عمومی ، رابطه ایران و آمریکا ، برجام های 2 و 3 ، باقری لنکرانی ، ازدواج ، آرمان های انقلاب ، وبلاگ نویسی ، آموزش و پرورش ، ائتلاف اصولگرایان ، اعتدال ، اینترنت ، انتخابات های 94 ، دولت یازدهم ، رکود ، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم ، میر حسین موسوی ، مالیات ، محمد جواد ظریف ، گفتمان انقلاب ، عربستان ، بسیج ، امام حسین ، حضرت مهدی عج ، کارشکنی های آمریکا در اجرای برجام ، حقوق های نجومی ، حقوق کلان مدیران دولتی ، حامیان متعصب احمدی نژاد ، خاتمی ، داعش ، تحریم موشکی ، تحریف شخصیت امام خمینی ، ترکیه ، جدایی نادر از سیمین ، تولید ملی ، توهین های دولتمردان ، ائتلاف اصلاح طلبان ، احمد توکلی ، آمریکا ، بسته تحریم موشکی ، انتقادات به برجام ، ایرانیت ، عراقچی ، فتنه گران ، عکس ، روحانی ، دولت راستگویان ، دولت های نهم و دهم ، سعید مرتضوی ، قرارداد خرید هواپیما ، محسن رضایی ، متن برجام ، نقدینگی ، مرگ بر آمریکا ، محمد خاتمی ، قراردادهای پسابرجامی ، سیاه نمایی ، عزت ایران ، عبدالرضا داوری ، باخت اصولگرایان در تهران ، پارسی بلاگ ، آملی لاریجانی ، ادارات ، توالد ، جنبش برنمی تابیم ، تحریم های جدید ، خودروسازان ، حوادث ناشی از کار ، دوقطبی سازی ، حاشیه سازی ، حجاب ، حداد عادل ، حلقه انحرافی ، حقوق ، حسین قدیانی ، حادثه پلاسکو ، خطوط قرمز رهبری ، جدایی مشایی از احمدی نژاد ، توهین ، توصیه رهبری به احمدی نژاد ، بیداری اسلامی ، پزشک ، انتخابات خبرگان ، عدالت خواهی ، شهید ، صادرات ، سید حسن خمینی ، سمن ، سبد کالا ، سپاه ، ساده زیستی ، مداحان ، مبارزه با فساد ، متکی ، مسکن مهر ، مصافحه ظریف و اوباما ، ولایتمداری ، کرسنت ، کهریزک ، مفاسد کلان اقتصادی ، مهدی خزعلی ، نهاوندیان ، واردات ، نظارت ، لیست هاشمی ، کارگر ، قرارداد صنعت خودرو ، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ، ضرغامی ، طرفداران دولت ، شهرداری تهران ، شجریان ، شفافیت اقتصادی ، امر به معروف و نهی از منکر ، اکبر ترکان ، بازرس کار ، بانک مرکزی ، پویش اجازه نمی دهیم ، پساتحریم ، بقایی ، آیت الله جنتی ، آیت الله رئیسی ، 9 دی ، bbc ، VOA ، امام حسین (ع) ، اقتدار ایران ، اردغان ، توافق وین ، توان موشکی ، تعهد به FATF ، جهاد اقتصادی ، جعفرزاده ، جان کری ، توافق چند مرحله ای ، تشدید تحریم ها ، چادر ، حصر خانگی ، حصر سران فتنه ، حسین شریعتمداری ، حضرت علی ، حقوقهای نجومی ، خط امام ، دوقطبی های کاذب ، دبه کردن هسته ای ، ترامپ ، تصویب برجام ، تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی ، تحریم ISA ، تجاوز سربازان آمریکایی ، بیانیه لوزان ، جام زهر ، تک فرزندی ، تهران ، توافقنامه ژنو ، اسلام ، اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان ، 22 بهمن ، ادغام وزارتخانه ها ، برنامه امروز دیروز فردا ، برجام خسارت محض ، بازرسی کار ، بازار ، انگلیس ، انقلاب اسلامی ، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ، امام زمان (عج) ، شورای عدم تعهد ، عدالت اجتماعی ، عذر خواهی ، غیرت ، فائزه هاشمی ، فرزندان ، سالگرد برجام ، رد صلاحیت احمدی نژاد ، رفع حصر ، رویانیان ، فیش های نجومی ، فضای مجازی ، مجلس خبرگان ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
عاشق آسمونی یا صاحب الزمان (عج) من وآینده من بانـــــــوی دشــــــــــت رویــــــا پایگاه تحلیلی( فصل انتظار) سرچشمه ادب و عرفان داروخانه دکتر سلیمی آسمون آبی چهاربرج رقصی میان میدان مین همه چیز آماده دانلود کانون فرهنگی شهدا پژواک عشق در کائنات ساعت یک و نیم آن روز ۩۞۩ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ۩ هــم انــدیشـی دینــی رضویّون حدیث منتظران قائم (عج) تراوشات یک ذهن زیبا بادصبا یادداشتهای فانوس نمکستان سربازی در مسیر حرم الشهدا دل شکسته برادران شهید هاشمی علمدار بصیر کبوتر نامه بر یادداشت های احمد ترابی زارچی مهاجر همای رحمت ایـــــــران آزاد wanted این نجوای شبانه من است نوری چایی_بیجار خورشیدها آسمانی ها xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx فرزند روح الله... غمزده وبلاگستان امام صادق (ع) هیئت فاطمیون شهرضا بر و بچه های ارزشی کوثر ولایت آزادی بیان مهدی یاران خبرنگار خط انقلاب مدافع ولایت افسران وبلاگ نویس حامیان جمهوری اسلامی ایران آسمان های خاکی وحدت تفاوت نمل/عاقبت جوینده یابنده است پایگاه مقاومت نجف اشرف بوشهر گوهرکمال ، حجاب برتر دنیای راه راه افسران سایبری امام خامنه ای سرویس وبلاگستان 8 دی حساس بشو سرباز صفر بصیر شمال استخدامی پنل اس ام اس | بانک شماره موبایل طراحی سایت در سایه سار ولایت فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه اوتیسا

       
       

سلمان علی علیه السلام

تحلیل های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاوش آقاجانی

ابزار هدایت به بالای صفحه